465 466 711Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

 

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byl tento text připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Text je pro co největší přehlednost zpracován formou otázek a odpovědí.

 

Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

1       Kdo je správcem osobních údajů?.......................................................................................... 2

2       Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?..................................................................... 2

3       K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?........................................................................... 2

4       Jaké jsou naše oprávněné zájmy?.......................................................................................... 2

5       Jak byly osobní údaje získány?................................................................................................ 3

6       Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?................................................................. 3

7       Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?.............................................................. 3

8       Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?.................................................................. 3

9       Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?......................... 4

10          Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?......................................................................... 4

11          Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?. 4

11.1      Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů............................................... 5

11.2      Právo na přístup k osobním údajům............................................................................. 5

11.3      Právo na opravu.......................................................................................................... 5

11.4      Právo na výmaz (právo být zapomenut)....................................................................... 5

11.5      Právo na omezení zpracování...................................................................................... 6

11.6      Právo na přenositelnost údajů..................................................................................... 6

11.7      Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování................................ 6

11.8      Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů........................................... 6

11.9      Právo odvolat souhlas................................................................................................. 6

12          Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?................................................................ 7

 

 

Předkládáme vám základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat s využitím následujících kontaktních informací: info@mhas.cz 

 

1. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je společnost MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese info@mhas.cz.

 

2. KDO JE POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?[1]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu
s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem je paní Majvaldová Eva, kterého lze kontaktovat na info@mhas.cz.

 

3. K JAKÉMU ÚČELU OSOBNÍ ÚDAJE POTŘEBUJEME?[2]

Správce zpracovává osobní údaje k:

 • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce
  tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je být informován o zpracování, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vnést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

 

4. JAKÉ JSOU NAŠE OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 11 tohoto textu.

 

5. JAK BYLY OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁNY?[3]

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam
vy sám/sama umístil/a.

 

6. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ JSOU ZPRACOVÁVÁNY[4]?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 • základní identifikační údaje ‑ jméno, příjmení, datum narození[5] , poštovní adresa
 • kontaktní údaje ‑ telefonní číslo a e-mailová adresa;
 • geolokalizační informace - informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

   

7. JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?[6]

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

 

8. BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT NĚKOMU DALŠÍMU[7]?

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a v nezbytných případech tito naši spolupracovníci a spolupracující firmy.

 • IFASO s.r.o. Chrudim – externí archív
 • Ing. Jan Glatt – G konzult – auditor
 • Marcela Kuchařová – daňový poradce
 • Credendo - Short – Term Risks úvěrová pojišťovna, a.s. – pojištění pohledávek
 • SGS Slovakia spol. s r.o. – auditor
 • DC GROUP, spol. s r.o. – vymáhání pohledávek
 • CRED-Inkaso, s.r.o. – vymáhání pohledávek
 • SecurityNet.cz s.r.o.
 • Jan Babák - JaBaCom

Se všemi těmito spolupracovníky i firmami máme uzavřenou smlouvu, která je zavazuje k nakládání s předanými osobními údaji tak, jak to vyžaduje nařízení GDPR a pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Osobní údaje také musíme v rámci zákonných povinností poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

 

9. BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE?[8]

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor..

 

10. JAK DLOUHO BUDEME OSOBNÍ ÚDAJE UKLÁDAT?[9]

 

 • Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.
 • Osobní údaje (Jméno, Příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa), které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.
 • Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 5 let od jejich získání.
 • Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny
  tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

   

11. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT?

Snahou správce je, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu info@mhas.cz nebo zavoláním na telefonní číslo +420 465 466 711. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu U Dlouhoňovic 1397, PSČ 564 01  Žamberk.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto,
že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

11.1Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto textu. To vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

11.2Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

11.3Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

11.4Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

11.5Právo na omezení zpracování[10]

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

11.6Právo na přenositelnost údajů[11]

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

11.7Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování[12]

 Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

11.8Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

11.9Právo odvolat souhlas[13]

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce
nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

 

12. JSOU OSOBNÍ ÚDAJE AUTOMATICKY VYHODNOCOVÁNY?[14]

 Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Správce při tom používá následujících metod:

 • analýza vašich aktivit na internetových stránkách správce;

V důsledku těchto aktivit správce bude vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do vašeho práva na soukromí.
Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které byste mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

 


[1] Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je nutné pouze v některých případech. Pokud nebude jmenován, není tento článek potřeba. V takovém případě je však nutné uvést kontaktní osobu přímo v článku 1.

[2] V tomto článku je potřeba popsat, z jakého důvodu správce osobní údaje shromažďuje a co tím sleduje.

[3] V případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, je třeba uvést zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

[4] Zde by měly být, co možná nejkonkrétnějším možným způsobem popsány jaké osobní údaje jsou zpracovávány. Čím víc specificky budou osobním údaje popsány, tím lépe.

[5] Zpracování data narození a rodného číslo může být vzhledem k principu minimalizace pro některé oblasti problematické.

[6] Pokud dochází ke zpracování na základě plnění zákonné povinnosti správce, je nutné uvést, o jakou povinnost se jedná.

[7] Pokud mají být osobní údaje předávány někomu dalšímu, je potřeba tyto příjemce/zpracovatelé nebo kategorie příjemců/zpracovatelů osobních údajů konkrétně vypsat.

[8] I v případě, že k předávání docházet nebude, považujeme za vhodné, aby toto negativní tvrzení bylo uvedeno. V případě, že k předávání bude docházet, je potřeba odkázat na existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

[9] V případě, že není možné určit přesnou dobu ukládání osobních údajů, je nutné uvést alespoň hlediska, která jsou pro její stanovení určující (např. doba trvání smlouvy).

[10] Subjekt údajů má právo na to, aby omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

[11] Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: 1) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a 2) zpracování se provádí automatizovaně. Je-li to technicky proveditelné, osobní údaje mají být předány přímo jedním správcem správci druhému.

[12] Právo vznést námitku:

nejedná se o absolutní právo, musí být splněny následující podmínky:

Musí se jednat o zpracování na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce nebo se musí jednat o přímý marketing nebo se musí jednat o případy vědeckého, statistického či historického výzkumu, včetně profilování. Na tyto práva musí být subjekt údajů výslovně upozorněn.

[13] V případě, že dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu, v tomto bodě by určitě mělo zaznít i právo subjektu údajů odvolat takový souhlas. K tomu doporučujeme doplnit podrobný postup, jak toho lze docílit, včetně toho, co by odvolání souhlasu mělo obsahovat.

[14] V případě, že by docházelo k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, je nutné uvést smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Naše značky

Kde nás najdete

STŘEDISKO ŽAMBERK

U Dlouhoňovic 1397
564 01 Žamberk

+420 465 466 711

Další střediska